Links

Tang på nettet

www.algaebase.org er den autoritative, mest omfattende og bedst opdaterede online database om alger fra landjorden samt fra marin- og ferskvandsområder i mere end 200 lande. Den omfatter også søgræsser og indeholder information om mere end 120.000 arter med billeder, oplysninger om udbredelse samt nyttige referencer til litteraturen.

www.isaseaweed.org er hjemmesiden for The International Seaweed Organization, som varetager interesser inden for forskning og industriel udnyttelse af alger og tang.

www.seaweed.ie er en meget omfattende hjemmeside, der indeholder generel information om tang og alger, akvakultur og anvendelser som føde og medicin. Siden har en særdeles flot billedsamling.

www.surialink.com er en kommerciel hjemmeside med information om biologi, produktion og industrielle anvendelser af tang og alger over hele verden.

http://botanik.snm.ku.dk/samlinger/herbarier/dokument5/ er en dansk hjemmeside, som refererer til algeherbariet på Biologisk Institut ved Københavns Universitet. Siden indeholder en del scannede eksemplarer af en række danske phycologers samlinger. • Tang – Grøntsager fra havet

  Ole G. Mouritsen
  Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S
  ISBN 978-87-17-04055-7 (2009)
  Pris: 299,00 kr, inkl. moms
  304 sider. Halvbind
  Ca. 200 illustrationer og oiginaltegninger

  Køb bogen online hos Arnold Busck